Niniejszy regulamin stanowiący integralną część transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) i jednocześnie stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

SPIS TREŚCI

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Świadczenie usług elektronicznych
IV. Warunki zawierania umów sprzedaży
V. Płatności
VI. Dostawa
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Niezgodność Produktów z umową, postępowanie reklamacyjne
IX. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
X. Pisemna komunikacja
XI. Zawiadomienia
XII. Przeniesienie praw i obowiązków
XIII. Prawa własności intelektualnej
XIV. Ochrona danych
XV. Siła wyższa
XVI. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE

 1. Serwis – Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.czegopragnakobietybox.pl przez AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 0000014115, o nr NIP: 731-18-21-205, o nr REGON: 472871255, kapitał zakładowy: 26.271.500 zł. e-mail: cpkbox@aflofarm.pl
 2. Sprzedawca – AFLOFARM Farmacja Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 0000014115, o nr NIP: 731-18-21-205, o nr REGON: 472871255, kapitał zakładowy: 26.271.500 zł.
 3. Użytkownik – korzystająca z Serwisu pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych chcąca za pośrednictwem Serwisu kupować Produkty.
 4. Produkty – oferowane przez Serwis czegopragnakobietybox.pl produkty, w postaci trzech różnych pełnowartościowych tj. o pełnym terminie ważności opakowań suplementów diety i jednego pełnowartościowego opakowania kosmetyku oraz dwóch opakowań kosmetyków z krótkim terminem przydatności, zapakowane łącznie w jedno  pudełko, których szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3.
 5. Formularz Rejestracyjny – formularz udostępniany przez Serwis, umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie.
 6. Formularz Zamówienia – formularz udostępniany przez czegopragnakobietybox w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia w Serwisie.
 7. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomości e-mail, którą czegopragnakobietybox wysyła do Użytkownika po złożeniu przez niego zamówienia w Serwisie, na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego w trakcie składania Zamówienia.
 8. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych Użytkownikowi, posiadający unikalny Login i Hasło.
 9. Usługi – usługi objęte niniejszym Regulaminem polegające na dostarczeniu Użytkownikom przez czegopragnakobietybox Produktów wystawionych w Serwisie, w tym świadczone drogą elektroniczną (Usługi Elektroniczne) polegające na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, prowadzeniu Konta Użytkownika i udostępniania Formularza Rejestracyjnego i Zamówienia.
 10. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 11. Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do czegopragnakobietybox, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub karty kredytowej.
 12. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Produktu oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wskazujące m.in. dane Użytkownika oraz Produkt, który Użytkownik zamierza nabyć za pośrednictwem Serwisu;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Rzeczpospolita Polska jest jedynym krajem obsługiwanym przez Serwis czegopragnakobietybox.pl. Serwis nie świadczy Usług oraz nie przyjmuje zamówień od osób znajdujących się w innych krajach i nie dostarcza Produktów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Składając zamówienie w Serwisie, Użytkownik zapewnia, że:
  1. posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów,
  2. ukończył 18 lat,
  3. posiada adres zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej,
  4. zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 5. Serwis świadczy następujące Usługi elektroniczne:
 6. prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie;
 7. udostępnianie Formularza Zamówienia;
 8. możliwość dokonywania zakupów Produktów
 9. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis:
 10. komputer z dostępem do Internetu;
 11. dostęp do poczty elektronicznej;
 12. zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
 13. zalecana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 14. Serwis wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem z Serwisu internetowego przez Użytkownika w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu na Konto Użytkownika), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Polityki Plików Cookie.
 15. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Serwisu wyłącznie prawdziwych danych dotyczących Użytkownika.
 16. Użytkownik przy korzystaniu z Serwisu ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa i dobrych obyczajów, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 17. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.
 18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 19. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Użytkowników Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.
 20. Serwis nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 21. Średnie ceny Produktów wskazane na stronie internetowej Serwisu czegopragnakobietybox zostały wyliczone przy uwzględnieniu właściwego podatku VAT, marży hurtowej na poziomie 16% i marży aptecznej na poziomie 33% dla produktów pełnowymiarowych i o pełnej dacie ważności.

 

III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Serwisu świadczone są Usługi Elektroniczne w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, polegające na możliwości utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie i dokonywania zakupów.
 2. Świadczenie przez Serwis Usług Elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta w chwili dokonania przez Użytkownika Rejestracji w Serwisie.
 4. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika, w Formularzu Rejestracyjnym, następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z Usługi na adres mailowy: cpkbox@aflofarm.pl
 7. Serwis może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w wypadku, gdy Użytkownik narusza niniejszy Regulamin. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do niezwłocznego zaprzestania lub usunięcia naruszeń. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 2. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Serwis dokłada najwyższej staranności, aby oferowane Produkty spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte w sprzedaży.
 3. Dla potrzeb złożenia zamówienia i dokonania zakupu Użytkownik nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Użytkownik wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Produktu. Użytkownik może założyć konto w Serwisie w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupu w przyszłości.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i powiększona o podatek VAT.  Produkt stanowi pudełko zawierające dwa różne pełnowartościowe opakowania suplementów diety i jedno pełnowartościowe opakowanie kosmetyku oraz dwa opakowania kosmetyków, z krótkim terminem przydatności. Szczegółowy opis Produktu oferowanego do sprzedaży zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu.
 5. Dostawa Produktu jest bezpłatna.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów. Zmiana ceny nie obejmuje Produktów zamówionych przez Użytkownika Serwisu, za które Użytkownik zapłacił już cenę po złożeniu zamówienia. W razie zmiany cen Produktu, przy składaniu nowego zamówienia, Użytkownika obowiązują nowe ceny Produktu.
 8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na stronę internetową Serwisu, dokonać wyboru Produktu, wskazać jego ilość i złożyć, w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty i informacje, Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia.
 9. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, e-mail, Produkt, jego ilość oraz miejsce dostawy Produktu.
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia Zamówienia – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu.
 11. Złożenie Zamówienia następuje w momencie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności i kliknięcia w Formularzu Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Następnie Użytkownik jest kierowany na stronę operatora płatności elektronicznych PayU.
 12. Po złożeniu zamówienia Serwis potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres e-mail, Potwierdzenia Zamówienia. Otrzymanie Potwierdzenia Zamówienia oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Serwis rozpoczyna realizacje zamówienia po uzyskaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o dokonanej zapłacie.
 13. W Potwierdzeniu Zamówienia Serwis informuje Użytkownika o:

a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

b) danych identyfikujących Sprzedawcy, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

c) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsumentmoże szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

d) adresie, pod którym konsumentmoże składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

e) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach,

f) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

g) sposobie i terminie zapłaty;

h) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

i) sposobie i terminie wykonania prawaodstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

j) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

k) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsumentodstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;

l) braku prawaodstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsumenttraci prawo odstąpienia od umowy;

m) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

n) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

o) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

p) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumentawynikających z umowy;

q) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

14. Serwis oferuje do sprzedaży maksymalnie 5000 sztuk Produktu w terminie do 15.07.2016 r. (ostateczny termin złożenia Zamówienia) lub do wyczerpania zapasów.

V. PŁATNOŚCI

 1. Płatność z tytułu nabycia Produktu może być zrealizowana wyłącznie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry).
 2. Płatności mogą być dokonywane kartą płatniczą bądź e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy Pay U S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 , NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl

VI. DOSTAWA

 1. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane w terminie dostawy określonym w Potwierdzeniu Zamówienia, a w razie braku określenia takiego terminu – w ciągu 14 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. XIV poniżej (siła wyższa).
 2. Dostawa Produktu realizowana jest listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Czas dostawy Produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 5 dni.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Użytkownika poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o ul. Partyzancka133/151, 95-200 Pabianice, lub adres poczty elektronicznej cpkbox@aflofarm.pl
 3. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Użytkownika.
 5. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na nr rachunku bankowego wskazanego przez Użytkownika w formularzu odstąpienia od umowy.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, a także jej cech i funkcjonowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Użytkownik ponosi wyłącznie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 11. Produkt/Produkty należy zwrócić na adres:AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.oul. Partyzancka133/151
  95-200 Pabianice
 12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Użytkownika od umowy, które obowiązany jest ponieść Użytkownik.
 13. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
 14. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 15. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 16. Użytkownikowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTÓW Z UMOWĄ, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji („Reklamacja”), z zastrzeżeniem pkt VIII.11 Użytkownik może składając Reklamację:

a) żądać usunięcia wady albo

b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

 1. W przypadku zgłoszenia Reklamacji Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem mailowym: cpkbox@aflofarm.pl w celu złożenia Reklamacji. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Użytkownik powinien przesłać formularz reklamacyjny wraz z opisem wady Produktu i dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) do Sprzedawcy na adres:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

z dopiskiem „BOX REKLAMACJA ”

Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku wystąpienia wady oraz jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego Produktu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.
 5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Użytkownikowi.
 6. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową, jeżeli przed upływem jednego roku od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcę w sposób wskazany w punkcie 2 i 3 niniejszego rozdziału.
 7. Jakość oraz właściwości wszystkich Produktów gwarantowana jest przez Producenta tych Produktów. Produkty są zgłoszone do wymaganych prawem rejestrów, posiadają wszelkie wymagane prawem atesty, pozwolenia, spełniają stosowne normy wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Reklamacji nie podlega fakt, że kosmetyki znajdujące się w pudełku mają krótki termin przydatności, o czym Konsument został poinformowany przed zawarciem umowy. W związku z krótkim terminem przydatności cena oferowanych kosmetyków została obniżona.

IX. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Chcąc dochodzić roszczeń wobec Serwisu Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji. W tym celu Użytkownik powinien zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Potrzebne informacje Użytkownik uzyska droga elektroniczną pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

X. PISEMNA KOMUNIKACJA

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na to, że komunikacja z Serwisem będzie odbywała się głównie za pomocą środków elektronicznych.
 2. Serwis będzie kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub będzie przekazywać informacje, umieszczając je na stronie internetowej www.czegopragnakobietybox.pl.
 3. Dla celów Umowy Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje taką formę komunikacji.

XI. ZAWIADOMIENIA

 1. Wszelką korespondencję do Serwisu należy kierować na adres: „AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, z dopiskiem „CPK box” lub adres mailowy: cpkbox@aflofarm.pl
 2. Serwis może kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail lub na adres pocztowy wskazany podczas składania zamówienia.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do Serwisu www.czegopragnakobietybox.pl, niezależnie od tego, czy zostały one zarejestrowane czy też nie, oraz do materiałów publikowanych na tej stronie. Dzieła te chronione są prawem autorskim i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone dla czegopragnakobietybox.
 2. Użytkownik ma prawo wydrukować jeden egzemplarz oraz pobrać fragmenty strony www.czegopragnakobietybox.pl na własny użytek.
 3. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z żadnej części materiałów chronionych prawem autorskim na cele komercyjne bez uprzedniego uzyskania licencji od czegopragnakobietybox i/lub właściwych licencjodawców.

XIII. OCHRONA DANYCH

 1. W trakcie rejestracji na www.czegopragnakobietybox.pl Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie danych personalnych, które będą wykorzystywane przez Serwis do realizacji umów zawieranych za pośrednictwem strony www.czegopragnakobietybox.pl.
 2. Wszystkie dane personalne są przez Serwis traktowane poufnie i zgodnie z właściwymi ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Dla zabezpieczenia tych danych w internetowym obrocie płatniczym Serwis chroni je korzystając z najnowocześniejszych technik szyfrowania, jak np. SecureSocketLayer (SSL). SSL jest uznanym protokołem standardowym, który gwarantuje pewną wymianę danych. Wszystkie dane klientów wykorzystywane w zamówieniach są przekazywane do Serwisu w formie zaszyfrowanej.
 4. Oświadczenie Serwisu o ochronie danych są dostępne na stronie internetowej Serwisu w zakładce: Polityka prywatności i Polityka Pilków Cookies

XIV. SIŁA WYŻSZA

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania, w tym opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, w przypadku, gdy fakt ten będzie wynikiem siły wyższej lub okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Serwis („Siła Wyższa”).
 2. Siła Wyższa obejmuje wszelkie działania, zaniechania, zdarzenia, zaniedbania lub wypadki znajdujące się poza kontrolą Serwisu, a w szczególności:
 3. strajki i inne akcje protestacyjne;
 4. niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojnę (czy to wypowiedzianą czy też nie) lub groźbę lub przygotowania do wojny;
 5. pożar, wybuch, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, epidemię lub inne katastrofy naturalne;
 6. brak możliwości korzystania z kolei, żeglugi, statków powietrznych, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego
 7. brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.
 8. Wykonywanie przez Serwis obowiązków na podstawie Umowy uważa się za zawieszone na okres trwania Siły Wyższej, a czas realizacji danych czynności zostaje przedłużony o czas trwania Siły Wyższej. O ile będzie to możliwe, Serwis dołoży starań celem znalezienia rozwiązania, dzięki któremu obowiązki Serwisu wynikające z Umowy będą mogły być wykonywane pomimo zaistnienia Siły Wyższej.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Aktualny Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem: www.czegopragnakobietybox.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi (drogą elektroniczną) wraz z Potwierdzeniem Zamówienia oraz na każde jego żądanie.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 3 oraz przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Serwis ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie terminie nie krótszym niż 30 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Serwisu. W terminie nie krótszym niż 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, o zmianie Regulaminu Serwis zawiadomi aktualnych Użytkowników poprzez przesyłanie im odpowiedniej informacji na adres e-mail Użytkownika. Gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Serwis przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu wiąże się z koniecznością wyrejestrowania Użytkownika z Serwisu. Nie powiadomienie Serwisu przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważane jest za zaakceptowanie zmian Regulaminu.
 7. Do transakcji dokonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w jego brzmieniu sprzed zmiany.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 9. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………

Ulica, nr domu/mieszkania: ………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy i miasto: ……………………………………………………………………………………..

Nr telefonu: …………………………………….. E-mail: ………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że na zasadzie opisanej w rozdziale VII Regulaminu Serwisu czegopragnakobietybox.pl, odstępuję od zawartej ze mną umowy sprzedaży, określonej zgodnie z poniższymi parametrami:

Nr zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….

Określenie towaru, którego dotyczy odstąpienie: ………………………………………………………

Data odbioru towaru: ………………………………………………………………………………………..

DANE O RACHUNKU BANKOWYM

Informacje o rachunku bankowym, na który mają zostać zwrócone pieniądze w związku z wykonanym prawem odstąpienia:

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku: ………………………………………………………………………………………………….

Dane właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym w rozdziale VII Regulaminu Serwisu czegopragnakobietybox.pl, w tym opisanymi tam warunkami zwrotu towarów.

 

Data: ……………………………………

 

…………………………………………..

Podpis klienta

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie na poniższy adres. W celu przyspieszenia zwrotu ceny zalecamy przesłanie wraz z niniejszym formularzem produktu, którego dotyczy odstąpienie oraz dowodu jego nabycia na adres:

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice

z dopiskiem „BOX ZWROT”.

 

Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

OZNACZENIE REKLAMUJĄCEGO

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:

Ulica, nr domu/mieszkania………………………………………………………………….

Kod pocztowy i miasto ………………………………………………………………………

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….

OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU I UMOWY SPRZEDAŻY

Nr zamówienia: ……………………………………………………………………………….

Określenie reklamowanego towaru (rodzaj, model, rozmiar):

…………………………………………………………………………………………………..

Cena towaru: ………………………………………………………………………………….

Dowód zakupu:………………………………………………………………………………..

OKREŚLENIE WAD/NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

Dokładne wyszczególnienie i opis wad/niezgodności towaru z umową:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Data stwierdzenia wad / niezgodności towaru z umową: ……………………………..

OKREŚLENIE ŻĄDAŃ REKLAMUJĄCEGO

 • Nieodpłatna naprawa*
 • Wymiana towaru na nowy*
 • Obniżenie ceny o kwotę*
 • Odstąpienie od umowy (gdy wada jest istotna)*

*niepotrzebne skreślić

DANE O RACHUNKU BANKOWYM REKLAMUJĄCEGO DLA EWENTUALNYCH WPŁAT

Nazwa banku:……………………………………………………………………………………………

Nr rachunku: ……………………………………………………………………………………………

Dane właściciela rachunku bankowego:…………………………………………………………….

 

 

_______________________________________

data, podpis Reklamującego

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie wraz z towarem i dowodem

zakupu na adres:

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice

z dopiskiem „BOX REKLAMACJA”.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

 

Załącznik nr 3 Szczegółowy opis Produktu

W skład pudełka wchodzą następujące produkty:

Produkt Cena sprzedaży brutto Cena netto Vat
Regenerum regeneracyjne serum do rzęs (data ważności: 31.01.2017) 12,48 10,15 2,33
Siquens Krem do skóry odwodnionej i przesuszonej (data ważności: 30.09.2016) 1,19 0,97 0,22
Siquens Krem kojąco-łagodzący (data ważności: 30.09.2016) 1,35 1,10 0,25
HYDROMINUM suplement diety *30tabl. 14,29 11,62 2,67
BELISSA INTENSE suplement diety*50 tabl. 10,68 8,68 2

Razem:

39,99 32,51 7,48